Polityka prywatności

Polityka prywatnoA�ci

Mając peA�ną A�wiadomoA�ć zaufania, jakim uA1ytkownicy obdarzają Serwis rowy-ogloszenia.pl zwany dalej Serwisem, zdając sobie sprawę z odpowiedzialnoA�ci za ochronę prywatnoA�ci UA1ytkowników oraz realizując postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych, postanawiamy wprowadzić następującą Politykę PrywatnoA�ci.

 

Niniejszy dokument stanowi A�wiadectwo dostrzegania przez Serwis problemów ochrony prywatnoA�ci w Internecie. PoniA1sza Polityka prywatnoA�ci zawiera zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach, obowiązujące w Serwisie.

 

Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o UA1ytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do A�wiadczenia usA�ug Serwisu na najwyA1szym poziomie. Dane UA1ytkowników nie są udostępniane w A1aden inny sposób, niA1 to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oA�wiadczeA�, informacji i danych o UA1ytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie dziaA�anie. Przekazanie ww. informacji następuje wyA�ącznie na A1ądanie uprawnionych do tego organów paA�stwa, w szczególnoA�ci po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowaA�.

 

Serwis zapewnia UA1ytkownikom realizację uprawnieA� wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególnoA�ci UA1ytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i A1ądania ich usunięcia.

 

Serwis deklaruje:

 

 • zamiar podejmowania wszystkich dziaA�aA� niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeA�stwem danych osobowych;
   

 • zamiar staA�ego podnoszenia A�wiadomoA�ci oraz kwalifikacji pracowników administratora danych, którzy przetwarzają dane osobowe, szczególnoA�ci w zakresie problematyki bezpieczeA�stwa tych danych;
   

 • zamiar traktowania obowiązków osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych jako naleA1ących do kategorii podstawowych obowiązków pracowniczych oraz stanowczego egzekwowania ich wykonania przez   zatrudnione osoby;
   

 • zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie wspóA�pracy z instytucjami powoA�anymi do ochrony danych osobowych.

 

Pragniemy poinformować, iA1 dane powierzane przez UA1ytkowników skA�adowane są na najwyA1szej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upowaA1nione osoby. Ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywoA�anych czynnikami zewnętrznymi ograniczone jest do minimum. Serwis realizując Politykę PrywatnoA�ci w zakresie ochrony danych osobowych stosuje odpowiednie A�rodki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagroA1eA� oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególnoA�ci:

 

 • zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupowaA1nionym,
   

 • zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
   

 • przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych,
   

 • zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
   

 

Serwis wprowadziA� wewnętrzne regulacje ustanawiające najwyA1sze normy przewidziane dla ochrony danych osobowych, tj. Instrukcję zarządzania systemem informatycznym sA�uA1ącym do przetwarzania danych osobowych oraz Politykę bezpieczeA�stwa.
 

W razie wykrycia nieprawidA�owoA�ci lub zagroA1eA� powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w Serwisie, wspóA�pracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

 

Wykorzystywanie adresów IP uA1ytkowników sA�uA1y jedynie diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeA� bezpieczeA�stwa oraz w zarządzaniu Serwisem. Informacje te w A1aden sposób nie są A�ączone z danymi osobowymi UA1ytkowników. Wyjątkowo serwis wykorzystuje pliki „cookies", które uA�atwiają korzystanie z jej zasobów. „Cookies" zawierają uA1yteczne informacje i są przechowywane na komputerze uA1ytkownika - nasz serwer moA1e je odczytać przy ponownym poA�ączeniu się z tym komputerem. Zapisywane „cookies” sA�uA1ą wyA�ącznie w celu utrzymania sesji UA1ytkownika (po zalogowaniu), dzięki której UA1ytkownik nie musi na kaA1dej stronie wpisywać nazwy UA1ytkownika i hasA�a, tworzenia statystyk oglądalnoA�ci dla naszych partnerów treA�ciowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treA�ci najbardziej zbliA1onej do zainteresowaA� UA1ytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym gA�osowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych UA1ytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie sA�uA1ą do instalowania bądAo deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralnoA�ć systemu bądAo danych UA1ytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w kaA1dym momencie usunięte przez UA1ytkownika. WyA�ączenie informacji „cookies" w przeglądarce nie pozbawia uA1ytkownika dostępu do zasobów serwisu.

 

Rozwiązanie umowy o A�wiadczenie usA�ug drogą elektroniczną przez UA1ytkownika Portalu jest dobrowolne i moA1e nastąpić w kaA1dym czasie. Rozwiązanie umowy o A�wiadczenie usA�ug drogą elektroniczną skutkuje usunięciem konta. Dane osobowe UA1ytkowników, których konta zostaA�y usunięte są przetwarzane w związku z koniecznoA�cią zapewnienia aktywnym UA1ytkownikom najwyA1szych standardów bezpieczeA�stwa w celu nie dopuszczamy, aby sprawcy ew. naruszeA� zacierali A�lady swojej nielegalnej dziaA�alnoA�ci.

 

Informacje kontaktowe UA1ytkowników są wykorzystywane wyA�ącznie do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku koniecznoA�ci potwierdzenia zamówienia). Niemniej Serwis zastrzega sobie prawo do wysyA�ania UA1ytkownikom niezapowiedzianych wiadomoA�ci. WA�ród wiadomoA�ci tych wskazać naleA1y: informacje odnoszące się bezpoA�rednio do funkcjonowania serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu lub zmiany Regulaminu) bądAo teA1 treA�ci reklamowe związane z dziaA�alnoA�cią komercyjną serwisu i jej kontrahentów. Administrator Serwisu będzie się kontaktowaA� z UA1ytkownikami za pomocą poczty elektornicznej oraz poprzez zamieszczanie informacji w Serwisie.

 

UA1ytkownicy serwisu mają moA1liwoA�ć bezpoA�redniego kontaktu mailowego z pracownikami serwisu poprzez pocztę elektroniczną. UA1ytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej Polityki PrywatnoA�ci, praktyk dotyczących ochrony danych osobowych stosowanych w Serwisie, albo pragnąA� dokonać wglądu do swoich danych osobowych, poprawić je lub usunąć, proszeni są o wysA�anie odpowiedniej informacji na adres: biuro(at)technet-media.pl