Regulamin

Regulamin serwisu ogłoszeń lokalnych - rowy-ogloszenia.pl

 

W dalszej częA�ci regulaminu serwis rowy-ogloszenia.pl będzie nazywany Serwisem.
 

Serwis jest serwisem internetowym sA�uA1ącym do umieszczania ogA�oszeA� lokalnych - bezpA�atnych, pA�atnych, wyróA1nionych, promowanych - kupna, sprzedaA1y, wynajmu w okreA�lonym czasie a takA1e publikacji informacji, wiadomoA�ci, artykuA�ów oraz opinii i komentarzy uA1ytkowników portalu.
 

OgA�oszeniem nazywamy udostępnienie miejsca uA1ytkownikowi na stronie Serwisu umoA1liwiające przedstawienie swojej oferty.
 

Serwis udostępnia uA1ytkownikowi moA1liwoA�ć bezpA�atnego (ogA�oszenie standardowe) jak i odpA�atnego czasowego zamieszczania ogA�oszeA� kupna, sprzedaA1y, wynajmu. Do ogA�oszenia moA1na bezpA�atnie zamieA�cić treA�ci multimedialne w ograniczonej iloA�ci wskazanej przez serwis.
 

Sposób pA�atnoA�ci za ogA�oszenia premium, premium plus, wyróA1nienia i opcje dodatkowe. PA�atnoA�ci moA1na dokonywać jedynie przez System Automatycznego Zintegrowanego Systemu PA�atnoA�ci..
 

Cennikiem nazywamy ustalone przez Serwis opA�aty za opcje dodatkowe.
 

UA1ytkownikiem serwisu moA1e być osoba fizyczna, która ukoA�czyA�a 18 rok A1ycia, posiadająca zdolnoA�ć do czynnoA�ci prawnych, oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowoA�ci prawnej.
 

UA1ytkownik dokonując rejestracji w Serwisie musi zaakceptować treA�ć regulaminu. Akceptacja niniejszego regulaminu przez UA1ytkownika jest równoznaczna z wyraA1eniem zgody na zapisy przepisów Ustawy o A�wiadczeniu usA�ug drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 

UA1ytkownik moA1e w kaA1dej chwili zaA1ądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.
 

UA1ytkownik wyraA1a zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zapisami GDPR (RODO) oraz z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
 

UA1ytkownik Serwisu zobowiązuje się nie wykorzystywać A1adnych informacji uzyskanych za poA�rednictwem Serwisu do celów komercyjnych. Dane kontaktowe uA1ytkowników Serwisu pojawiające się przy ogA�oszeniach i aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostaA�y podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
 

Serwis nie ponosi A1adnej odpowiedzialnoA�ci za szkody powstaA�e w wyniku podania w treA�ci forum lub ogA�oszenia przez zleceniodawcę ogA�oszenia lub autora wypowiedzi nieprawdziwych czy niepeA�nych danych, czy zapewnieniu o wA�aA�ciwoA�ciach których rzecz nie posiada, jak równieA1 za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogA�oszeA� zamieszczonych w Serwisie, będą za nie dojA�cie do skutku tychA1e transakcji. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez uA1ytkownika Serwisu, Serwis moA1e natychmiast usunąć naruszające regulamin materiaA�y oraz usunąć konto danego uA1ytkownika.
 

Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do dystrybucji materiaA�ów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiaA�ów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraAoliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiaA�ów i przekazów o charakterze pornograficznym. W wypadku stwierdzenia, A1e treA�ć ogA�oszenia którego publikacja zostaA�a zlecona Wydawcy narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu, lub dobre obyczaje, Serwis ma prawo do usunięcia takiego ogA�oszenia.
 

Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególnoA�ci pochodzących z przestępstwa.
 

Zabrania się umieszczania w treA�ci forum, ogA�oszeA� drobnych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy. TreA�ć zamieszczanego ogA�oszenia lub treA�ć wypowiedzi na forum powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce. UA1ytkownik Serwisu ma moA1liwoA�ć zA�oA1enia reklamacji za pomocą wiadomoA�ci e-mail w terminie 7 dni od daty zakoA�czenia emisji ogA�oszenia.
 

Serwis zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację niezwA�ocznie, nie póAoniej jednak, niA1 5 dni robocze od daty otrzymania.
 

Regulamin i cennik moA1e być zmieniony przez Serwis. O zmianach regulaminu i cennika usA�ug i terminie obowiązujących zmian Serwis poinformuje na stronie internetowej. Zmiany cennika i regulaminu wchodzą w A1ycie nie wczeA�niej niA1 7 dni od daty ukazania się zmian na stronie internetowej.
 

Serwis jest wA�asnoA�cią firmy TECHNET MEDIA Marcin Wójcik ul.Szafranka 6, 76-200 SA�upsk
 

Kontakt z obsA�ugą i wA�aA�cicielami - Kontakt